Trong quaù khöù quan ñieåm
giaù trò laø hieáu, ñeã, trung,
tín, leã, nghóa, lieâm, sæ.
Hieän thôøi chaúng coøn nöõa.

tonsutrongdao.edu.vn

AI CÓ THỂ BUÔNG BỎ DANH LỢI? CHÚNG TÔI HY VỌNG CHÁNH PHÁP CÓ THỂ CỬU TRÚ

0