Trong quaù khöù quan ñieåm
giaù trò laø hieáu, ñeã, trung,
tín, leã, nghóa, lieâm, sæ.
Hieän thôøi chaúng coøn nöõa.

tonsutrongdao.edu.vn

ẤN QUANG ĐẠI SƯ VĂN SAO BẢO THÂN TIẾT DỤC PHÁP NGỮ - TẬP HAI - GIỚI TRỪ THỦ DÂM, TÀ DÂM, NHẤT ĐỊNH PHẢI BẮT ĐẦU LÀM TỪ CON TRẺ

0