Trong quaù khöù quan ñieåm
giaù trò laø hieáu, ñeã, trung,
tín, leã, nghóa, lieâm, sæ.
Hieän thôøi chaúng coøn nöõa.

tonsutrongdao.edu.vn

* AN SĨ TOÀN THƯ - KHUYÊN NGƯỜI BỎ SỰ GIẾT HẠI

* AN SĨ TOÀN THƯ - KHUYÊN NGƯỜI BỎ SỰ GIẾT HẠI - LỜI NÓI ĐẦU

* AN SĨ TOÀN THƯ - KHUYÊN NGƯỜI BỎ SỰ GIẾT HẠI - LỜI NÓI ĐẦU

Tác giả: Chu An Sĩ
Việt dịch: Nguyễn Minh Tiến

* AN SĨ TOÀN THƯ - KHUYÊN NGƯỜI BỎ SỰ GIẾT HẠI - KHUYÊN NGƯỜI LÀM QUAN

* AN SĨ TOÀN THƯ - KHUYÊN NGƯỜI BỎ SỰ GIẾT HẠI - KHUYÊN NGƯỜI LÀM QUAN

Tác giả: Chu An Sĩ
Việt dịch: Nguyễn Minh Tiến

* AN SĨ TOÀN THƯ - KHUYÊN NGƯỜI BỎ SỰ GIẾT HẠI - HAI LẦN SỐNG LẠI

* AN SĨ TOÀN THƯ - KHUYÊN NGƯỜI BỎ SỰ GIẾT HẠI - HAI LẦN SỐNG LẠI

Tác giả: Chu An Sĩ
Việt dịch: Nguyễn Minh Tiến

* AN SĨ TOÀN THƯ - KHUYÊN NGƯỜI BỎ SỰ GIẾT HẠI - ĐỀN TRẢ NGHIỆP ÁC

* AN SĨ TOÀN THƯ - KHUYÊN NGƯỜI BỎ SỰ GIẾT HẠI - ĐỀN TRẢ NGHIỆP ÁC

Tác giả: Chu An Sĩ
Việt dịch: Nguyễn Minh Tiến