Trong quaù khöù quan ñieåm
giaù trò laø hieáu, ñeã, trung,
tín, leã, nghóa, lieâm, sæ.
Hieän thôøi chaúng coøn nöõa.

tonsutrongdao.edu.vn

* AN SĨ TOÀN THƯ - KHUYÊN NGƯỜI BỎ SỰ THAM DỤC

* AN SĨ TOÀN THƯ - KHUYÊN NGƯỜI BỎ SỰ THAM DỤC - LỜI TỰA

* AN SĨ TOÀN THƯ - KHUYÊN NGƯỜI BỎ SỰ THAM DỤC - LỜI TỰA

Tác giả: Chu An Sĩ
Việt dịch: Nguyễn Minh Tiến

* AN SĨ TOÀN THƯ - KHUYÊN NGƯỜI BỎ SỰ THAM DỤC - LỜI KHUYÊN CHUNG

* AN SĨ TOÀN THƯ - KHUYÊN NGƯỜI BỎ SỰ THAM DỤC - LỜI KHUYÊN CHUNG

Tác giả: Chu An Sĩ
Việt dịch: Nguyễn Minh Tiến

* AN SĨ TOÀN THƯ - KHUYÊN NGƯỜI BỎ SỰ THAM DỤC - KHÔNG NHIỄM DUYÊN TRẦN

* AN SĨ TOÀN THƯ - KHUYÊN NGƯỜI BỎ SỰ THAM DỤC - KHÔNG NHIỄM DUYÊN TRẦN

Tác giả: Chu An Sĩ
Việt dịch: Nguyễn Minh Tiến