Trong quaù khöù quan ñieåm
giaù trò laø hieáu, ñeã, trung,
tín, leã, nghóa, lieâm, sæ.
Hieän thôøi chaúng coøn nöõa.

tonsutrongdao.edu.vn

❀ BA ĐỜI CHƯ PHẬT SỞ DĨ CÓ THỂ THÀNH PHẬT CHÍNH LÀ SÁU CHỮ NÀY TRUNG THỰC, NGHE LỜI, THẬT LÀM

BA ĐỜI CHƯ PHẬT SỞ DĨ CÓ THỂ

THÀNH PHẬT CHÍNH LÀ SÁU CHỮ NÀY

TRUNG THỰC, NGHE LỜI, THẬT LÀM

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
 

Trong Thái Thượng Cảm Ứng Thiên nói thiện có thiện quả, ác có ác báo, tổng cộng nói một trăm chín mươi ba điều, dạy chúng ta thật làm, thực hành thực sự.

Nếu như hàng Xuất Gia, lại thêm Sa Di Luật Nghi, Sa Di Luật Nghi những đồng học tại gia có thể học, đây chính là vào Phật Pháp rồi.

Có được cơ sở tốt như vậy, cơ sở của giới này có rồi, định tu như thế nào?

Nhất môn thâm nhập trường thời huân tu, chính là định. Tôi chọn trì danh niệm Phật, một ngày niệm ba mươi ngàn câu, niệm bốn mươi ngàn câu, tâm liền định được. Luyện tập hai ba năm như vậy tiếp đó sẽ đạt được Tam Muội. Tâm thanh tịnh rồi. Dùng câu danh hiệu Phật này thay thế cho tất cả tạp niệm.

Cổ Nhân nói không sợ niệm khởi, chỉ sợ giác chậm, bất luận ý niệm gì mới khởi A Di Đà Phật, dùng A Di Đà Phật mà thay thế, tất cả niệm đều quy về A Di Đà Phật, đó gọi là Tam Muội, niệm Phật Tam Muội.

Hàng lợi căn đó là gì?

Thực sự buông bỏ. Danh văn lợi dưỡng ngũ dục lục trần tất cả đều buông bỏ. Trong tâm không còn có những vướng bận nữa, đây là đắc định, khai trí tuệ rồi. Cư Sĩ Lưu Tố Vân ở đây, làm hai lần báo cáo, ở đây có lưu lại đĩa CD của bà ấy.

Bà ấy có bản lĩnh gì?

Bản thân bà nói sáu chữ chẳng sai chút nào.

Ba đời Chư Phật sở dĩ có thể thành Phật  cũng chính là sáu chữ này: Trung thực, nghe lời, thật làm, Quý Vị xem người thế gian khó khăn nhất là buông bỏ danh lợi. Đây là bà ấy thiện căn sâu dày, bà ấy từ nhỏ cho đến già, chưa từng để tâm đến danh lợi, trong tâm không có danh lợi, một đời chân thực, chân thành, không có vọng ngữ.

Đó là gì?

Đây là giới căn bản, Quý Vị xem Lưu Tố Vân bà không có vọng ngữ, bà lại nói hai lưỡi sao?

Bà sẽ đâm thọc thị phi sao?

Không thể có.

Bà sẽ nói thêu dệt sao?

Bà sẽ nói ác khẩu sao?

Đều không có.

Tham sân si mạn rất ít, đây chính là gì?

Tuy giới này người ta không học, không học bà đã có tu dưỡng thâm sâu như vậy, Quý Vị xem, gặp được Phật Pháp, bà liền có thể một bộ Kinh Vô Lượng Thọ, một câu A Di Đà Phật, Kinh Vô Lượng Thọ một ngày nghe mười lần, mười năm chưa từng thay đổi, một môn thâm nhập.

Quý Vị phải cẩn thận quan sát bà ấy, bà ấy có khai ngộ hay không?

Hình như có được chút ít. Quý Vị nên biết, có một chút khai ngộ đó, bà đã có định công tương đối, cho nên không đi con đường Giới Định Huệ này, không thể thành tựu. Tam Học Giới Định Huệ mười phương tam thế tất cả Chư Phật, từ sơ phát tâm đến Như Lai địa, bắt buộc đi con đường này.

***