Trong quaù khöù quan ñieåm
giaù trò laø hieáu, ñeã, trung,
tín, leã, nghóa, lieâm, sæ.
Hieän thôøi chaúng coøn nöõa.

tonsutrongdao.edu.vn

BẠN KHÔNG THÀNH PHẬT LÀ VÌ BẠN KHÔNG BUÔNG BỎ ĐƯỢC

TẤT CẢ CHÚNG SINH BUÔNG BỎ, CHÍNH LÀ TRỞ VỀ

TẤT CẢ CHÚNG SINH BUÔNG BỎ, CHÍNH LÀ TRỞ VỀ

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

BUÔNG BỎ, NHÌN THẤU, NHÌN CHO THẤU, BUÔNG BỎ ĐƯỢC

BUÔNG BỎ, NHÌN THẤU, NHÌN CHO THẤU, BUÔNG BỎ ĐƯỢC

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

SỰ BUÔNG BỎ NÀY TRỞ VỀ TỰ TÁNH

SỰ BUÔNG BỎ NÀY TRỞ VỀ TỰ TÁNH

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

BUÔNG BỎ CHÍNH LÀ ĐẠI PHƯỚC BÁU

BUÔNG BỎ CHÍNH LÀ ĐẠI PHƯỚC BÁU

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

BUÔNG BỎ THẬT SỰ LÀ QUAN TRỌNG

BUÔNG BỎ THẬT SỰ LÀ QUAN TRỌNG

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

BUÔNG BỎ CHẤP TRƯỚC MỚI THOÁT KHỎI LUÂN HỒI

BUÔNG BỎ CHẤP TRƯỚC MỚI THOÁT KHỎI LUÂN HỒI

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không