Trong quaù khöù quan ñieåm
giaù trò laø hieáu, ñeã, trung,
tín, leã, nghóa, lieâm, sæ.
Hieän thôøi chaúng coøn nöõa.

tonsutrongdao.edu.vn

BẠN KHÔNG THÀNH PHẬT LÀ VÌ BẠN KHÔNG BUÔNG BỎ ĐƯỢC

BUÔNG BỎ TẤT CẢ THÂN TÂM ĐỜI NÀY CÓ PHẦN VÃNG SANH

BUÔNG BỎ TẤT CẢ THÂN TÂM ĐỜI NÀY CÓ PHẦN VÃNG SANH

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

NGƯỜI NIỆM PHẬT QUYẾT TÂM BUÔNG BỎ HẾT

NGƯỜI NIỆM PHẬT QUYẾT TÂM BUÔNG BỎ HẾT

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

HOAN HỶ BỐ THÍ TÀI LÀ BUÔNG BỎ ĐƯỢC THAM

HOAN HỶ BỐ THÍ TÀI LÀ BUÔNG BỎ ĐƯỢC THAM

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

BIẾT RỒI VÌ SAO CÒN CHƯA BUÔNG BỎ ĐƯỢC?

BIẾT RỒI VÌ SAO CÒN CHƯA BUÔNG BỎ ĐƯỢC?

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

BUÔNG BỎ THAM SÂN SI MẠN, CÁC CĂN SẼ TỊNH TỊCH

BUÔNG BỎ THAM SÂN SI MẠN, CÁC CĂN SẼ TỊNH TỊCH

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

BUÔNG BỎ MỚI LÀ CÔNG PHU ĐÍCH THỰC!

BUÔNG BỎ MỚI LÀ CÔNG PHU ĐÍCH THỰC!

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

BUÔNG BỎ RỒI CHÂN TƯỚNG SỰ THẬT SẼ HIỆN TIỀN

BUÔNG BỎ RỒI CHÂN TƯỚNG SỰ THẬT SẼ HIỆN TIỀN

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

BÂY GIỜ ĐÃ BIẾT THÌ NÊN BUÔNG BỎ, BUÔNG BỎ LÀ ĐÚNG

BÂY GIỜ ĐÃ BIẾT THÌ NÊN BUÔNG BỎ, BUÔNG BỎ LÀ ĐÚNG

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

BUÔNG BỎ TRẦN SA PHIỀN NÃO LÀ BỒ TÁT

BUÔNG BỎ TRẦN SA PHIỀN NÃO LÀ BỒ TÁT

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không