Trong quaù khöù quan ñieåm
giaù trò laø hieáu, ñeã, trung,
tín, leã, nghóa, lieâm, sæ.
Hieän thôøi chaúng coøn nöõa.

tonsutrongdao.edu.vn

BẠN KHÔNG THÀNH PHẬT LÀ VÌ BẠN KHÔNG BUÔNG BỎ ĐƯỢC

THÀNH PHẬT! ĐIỀU NÀY QUÁ TUYỆT VỜI

THÀNH PHẬT! ĐIỀU NÀY QUÁ TUYỆT VỜI

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

TỰ ĐỘ VÍ NHƯ ĐẮC ĐẠO, THÀNH PHẬT

TỰ ĐỘ VÍ NHƯ ĐẮC ĐẠO, THÀNH PHẬT

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

THÍCH CA MÂU NI PHẬT LÀ NIỆM PHẬT MÀ THÀNH PHẬT

THÍCH CA MÂU NI PHẬT LÀ NIỆM PHẬT MÀ THÀNH PHẬT

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

KHÔNG TU HẠNH PHỔ HIỀN, KHÔNG THỂ VIÊN THÀNH PHẬT ĐẠO

KHÔNG TU HẠNH PHỔ HIỀN, KHÔNG THỂ VIÊN THÀNH PHẬT ĐẠO

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

TẤT CẢ CHÚNG SANH VỐN DĨ THÀNH PHẬT

TẤT CẢ CHÚNG SANH VỐN DĨ THÀNH PHẬT

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

THÀNH PHẬT ĐẠO TRONG MỘT ĐỜI THÌ CHỈ CÓ PHÁP MÔN NÀY

THÀNH PHẬT ĐẠO TRONG MỘT ĐỜI THÌ CHỈ CÓ PHÁP MÔN NÀY

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

ĐẾN BÊN KIA CHẮC CHẮN THÀNH PHẬT

ĐẾN BÊN KIA CHẮC CHẮN THÀNH PHẬT

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

SÁU CĂN ĐỀU LÀ KIẾN TÁNH, KIẾN TÁNH THÀNH PHẬT RỒI

SÁU CĂN ĐỀU LÀ KIẾN TÁNH, KIẾN TÁNH THÀNH PHẬT RỒI

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không