Trong quaù khöù quan ñieåm
giaù trò laø hieáu, ñeã, trung,
tín, leã, nghóa, lieâm, sæ.
Hieän thôøi chaúng coøn nöõa.

tonsutrongdao.edu.vn

BẠN KHÔNG THÀNH PHẬT LÀ VÌ BẠN KHÔNG BUÔNG BỎ ĐƯỢC

NỖ LỰC CŨNG KHÔNG ĐƯỢC, PHẢI BUÔNG BỎ

NỖ LỰC CŨNG KHÔNG ĐƯỢC, PHẢI BUÔNG BỎ

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

BUÔNG BỎ ÍT PHẨM VỊ VÃNG SANH SẼ THẤP

BUÔNG BỎ ÍT PHẨM VỊ VÃNG SANH SẼ THẤP

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

BUÔNG BỎ HƯ VỌNG THÌ CHÂN THẬT XUẤT HIỆN

BUÔNG BỎ HƯ VỌNG THÌ CHÂN THẬT XUẤT HIỆN

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

NGHE KINH CHO ĐẾN NĂM NĂM, TỰ NHIÊN SẼ BUÔNG BỎ ĐƯỢC

NGHE KINH CHO ĐẾN NĂM NĂM, TỰ NHIÊN SẼ BUÔNG BỎ ĐƯỢC

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

VẤN ĐỀ BÂY GIỜ TẠI SAO KHÔNG THỂ BUÔNG BỎ ĐƯỢC?

VẤN ĐỀ BÂY GIỜ TẠI SAO KHÔNG THỂ BUÔNG BỎ ĐƯỢC?

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

THỰC SỰ CHỊU BUÔNG BỎ THÌ MỚI ĐƯỢC ĐẠI TỰ TẠI

THỰC SỰ CHỊU BUÔNG BỎ THÌ MỚI ĐƯỢC ĐẠI TỰ TẠI

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

THẬT SỰ NHÌN THẤU, QUÝ VỊ PHẢI BUÔNG BỎ ĐƯỢC

THẬT SỰ NHÌN THẤU, QUÝ VỊ PHẢI BUÔNG BỎ ĐƯỢC

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

ĐÔ NHIẾP LỤC CĂN NGHĨA LÀ BUÔNG BỎ VẠN DUYÊN

ĐÔ NHIẾP LỤC CĂN NGHĨA LÀ BUÔNG BỎ VẠN DUYÊN

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không