Trong quaù khöù quan ñieåm
giaù trò laø hieáu, ñeã, trung,
tín, leã, nghóa, lieâm, sæ.
Hieän thôøi chaúng coøn nöõa.

tonsutrongdao.edu.vn

❀ BẤT HIẾU CHA MẸ, BẤT KÍNH SƯ TRƯỞNG THÌ XÃ HỘI HIỆN TẠI NÀY THÀNH RA CÁI GÌ?

BẤT HIẾU CHA MẸ, BẤT KÍNH SƯ

TRƯỞNG THÌ XÃ HỘI HIỆN TẠI

NÀY THÀNH RA CÁI GÌ?

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
 

Phật dạy chúng ta, mỗi một đệ tử Phật Học Phật đều phải gánh vác công tác giáo dục xã hội. Việc này rất trọng đại. Phật Pháp muốn phổ độ chúng sanh, muốn cứu khổ cứu nạn.

Cách cứu như thế nào vậy?

Dạy học. Xuất Gia là giống như đã chọn ngành nghề này trong xã hội. Chúng ta nhất định phải có tinh thần chuyên nghiệp, thúc đẩy giáo dục Phật Đà.

Giáo dục Phật Đà là giáo dục xã hội đa nguyên văn hóa, nó không phân chủng tộc, không phân khu vực, không phân tín ngưỡng Tôn Giáo, dạy học bình đẳng, còn cần phải tự mình lấy bản thân làm mẫu mực, vì quảng đại quần chúng xã hội làm nên một tấm gương tốt.

Đặc biệt là ở trong Kinh Hoa Nghiêm, chúng ta xem thấy hư không Pháp Giới mỗi hình mỗi loại, muôn nghìn sai biệt, quần thể khác nhau, văn hóa khác nhau, tín ngưỡng Tôn Giáo khác nhau, Phật đều có thể hướng dẫn họ viên mãn, để mỗi người đều có thể phá mê khai ngộ.

Mỗi người đều có thể làm Thánh làm hiền, hoàn toàn không có phá hoại quần thể của họ, hoàn toàn không chướng ngại tín ngưỡng Tôn Giáo của họ, cũng không hề làm tổn hại văn hóa của họ chút nào. Chỉ có giúp đỡ họ mở rộng mỹ hóa đời sống của họ, làm tốt hơn văn hóa của họ, cho nên họ thành công.

Dựa vào cái gì?

Tâm chân thành, nhà Phật gọi là tâm Bồ Đề, thật tâm đối người, chân thành tiếp vật. Lão Tử chúng ta cũng nói, người khác dùng tâm thiện đối với ta, ta dùng tâm thiện đối với người. Người khác dùng tâm bất thiện đối với ta, ta vẫn dùng tâm thiện đối với người.

Người khác tin ta, ta tin người. Người khác không tin ta, ta vẫn tin họ. Cho nên Thánh Hiền Nhân dạy bảo chúng ta, chúng ta phải có thành ý, có thiện ý, thuần là tâm yêu người yêu vật, Bố Thí vô tư vô điều kiện, cung kính cúng dường đối với tất cả chúng sanh.

Các vị ở trên Phật Kinh tỉ mỉ mà quán sát, Phật có phải làm như vậy không?

Đây là hành nghi của Phật, nguyên tắc đối nhân xử thế tiếp vật của Phật. Chúng ta phải ở chỗ này mà học tập. Bốn chúng đồng tu chúng ta, không chỉ là người Xuất Gia, đồng tu Tại Gia cũng phải làm, chăm chỉ nỗ lực mà làm thì mới có thể cứu vãn xã hội này, phải chính mình làm gương.

Hiện tại ở Trung Quốc, tôi xây dựng mười trường Trung Học. Mười trường Trung Học này tôi đều gọi là Trung Học Từ Quang. Các vị từ Đài Loan đến thì biết, tôi đã ở Thư Viện Từ Quang mười năm, cho nên ở Trung Quốc Đại Lục tôi xây mười trường Trung Học Từ Quang để kỷ niệm Lão Sư Lý. Học trò báo ân Lão Sư. Đồng Nhân Quế Châu là nơi lúc nhỏ tôi đi học.

Lúc tôi đi học, Quốc Gia xây dựng Trung Học Đệ Tam, hiệu trưởng là Tiên Sinh Châu Bang Đạo, biệt hiệu của ông là Khánh Quang. Tôi ở Đồng Nhân xây một trường Trung Học Khánh Quang để kỷ niệm hiệu trưởng của tôi.

Vì sao tôi phải làm như vậy?

Học trò ngày nay vong ân phụ nghĩa đối với Lão Sư, chúng ta làm thế nào dạy Tôn Sư Trọng Đạo, mỗi niệm không quên ân thầy?

Chúng ta làm ra hình tượng cho mọi người xem. Tôi tiếp nhận giáo huấn của Tiên Sinh Phương Đông Mỹ. Ở Đồng Thành, An Huy quê hương của thầy chỉ có một trường Trung Học, tôi vì ông xây dựng một phòng dạy vi tính Đông Mỹ, tặng cho trường học đó một trăm máy vi tính, xây một phòng vi tính để kỷ niệm Lão Sư Phương Đông Mỹ.

Ở Đại Học Sơn Đông của Tế Nam Sơn Đông, tôi xây dựng cho họ một phòng dạy vi tính Lý Bỉnh Nam, ngoài ra còn xây dựng cho họ một phòng nghe nhìn mở rộng đối với dân chúng để kỷ niệm Lão Sư Lý.

Thầy Giáo dạy tôi học, hiện tại vẫn còn một vị còn ở nhân gian. Mỗi năm ngày tết ngày lễ tôi đều thăm viếng, cũng đều có cúng dường. Đây là thầy chủ nhiệm của tôi, lúc tôi đi học ở Nam Kinh.

Lần này tôi cũng nghĩ xây một phòng vi tính, lấy tên của thầy tôi là Từ Thế Trạch, tặng một trăm bộ vi tính cho phòng vi tính Thế Trạch này. Hiện tại người thế gian đã quên mất đi việc Tôn Sư Trọng Đạo, cho nên thế gian này sẽ có tai nạn lớn.

Bất hiếu Cha Mẹ, bất kính sư trưởng thì xã hội hiện tại này thành ra cái gì?

Chúng ta xem thấy hiện tượng rất là đau lòng. Chúng ta toàn tâm toàn lực nghĩ đến thì thảy đều phải làm được.

***