Trong quaù khöù quan ñieåm
giaù trò laø hieáu, ñeã, trung,
tín, leã, nghóa, lieâm, sæ.
Hieän thôøi chaúng coøn nöõa.

tonsutrongdao.edu.vn

❃ KHÓ Ở CHỖ KHÔNG THÀNH, KHÔNG KÍNH, BẤT NHÂN, BẤT NGHĨA

❃ CĂN BẢN CỦA ĐỨC HẠNH Ở ĐÂU?

❃ CĂN BẢN CỦA ĐỨC HẠNH Ở ĐÂU?

Giảng giải: Pháp Sư Thành Đức

❃ CHÚNG TA PHẢI HIỂN DƯƠNG ĐỨC HẠNH TỔ TIÊN

❃ CHÚNG TA PHẢI HIỂN DƯƠNG ĐỨC HẠNH TỔ TIÊN

Giảng giải: Pháp Sư Thành Đức