Trong quaù khöù quan ñieåm
giaù trò laø hieáu, ñeã, trung,
tín, leã, nghóa, lieâm, sæ.
Hieän thôøi chaúng coøn nöõa.

tonsutrongdao.edu.vn

❀ KHÓ Ở CHỖ KHÔNG THÀNH, KHÔNG KÍNH, BẤT NHÂN, BẤT NGHĨA

❀ DƯỠNG THÂN CỦA CHA MẸ

❀ DƯỠNG THÂN CỦA CHA MẸ

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

❀ GIẾT CHA MẸ LÀ TỘI LỚN NHẤT

❀ GIẾT CHA MẸ LÀ TỘI LỚN NHẤT

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không