Trong quaù khöù quan ñieåm
giaù trò laø hieáu, ñeã, trung,
tín, leã, nghóa, lieâm, sæ.
Hieän thôøi chaúng coøn nöõa.

tonsutrongdao.edu.vn

❃ NẾU BIẾT BUÔNG BỎ, KHÔNG HỌC GÌ CẢ, TRÍ HUỆ CŨNG KHAI MỞ

❃ BUÔNG XUỐNG THÌ CÓ THỂ KHẾ NHẬP CẢNH GIỚI

❃ BUÔNG XUỐNG THÌ CÓ THỂ KHẾ NHẬP CẢNH GIỚI

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

❃ KHÔNG BUÔNG XUỐNG ĐƯỢC, VẬY LÀ KHÓ RỒI

❃ KHÔNG BUÔNG XUỐNG ĐƯỢC, VẬY LÀ KHÓ RỒI

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

❃ TU BỐ THÍ CŨNG LÀ TU BUÔNG XUỐNG

❃ TU BỐ THÍ CŨNG LÀ TU BUÔNG XUỐNG

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

❃ BUÔNG XẢ CHẤP TRƯỚC MỚI THOÁT KHỎI LUÂN HỒI

❃ BUÔNG XẢ CHẤP TRƯỚC MỚI THOÁT KHỎI LUÂN HỒI

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Ban Biên Dịch Tịnh Không Pháp Ngữ

❃ BUÔNG XẢ HẾT, TẤT CẢ TUỲ THUẬN TỰ NHIÊN

❃ BUÔNG XẢ HẾT, TẤT CẢ TUỲ THUẬN TỰ NHIÊN

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không