Trong quaù khöù quan ñieåm giaù trò laø hieáu, ñeã, trung, tín, leã, nghóa, lieâm, sæ.
Hieän thôøi chaúng coøn nöõa

tonsutrongdao.edu.vn

CẢ ĐỜI CHÚNG TA HỌC PHẬT, PHẢI TÙY DUYÊN CHỨ KHÔNG PHAN DUYÊN

TẤT CẢ ĐỀU RA ĐI TỰ TẠI NGẦN ẤY

TẤT CẢ ĐỀU RA ĐI TỰ TẠI NGẦN ẤY

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

BA NĂM CÔNG PHU THÀNH PHIẾN TỰ TẠI VÃNG SANH!

BA NĂM CÔNG PHU THÀNH PHIẾN TỰ TẠI VÃNG SANH!

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

MÊ HOẶC ĐIÊN ĐẢO THÌ PHẢI DÙNG TRÍ HUỆ

MÊ HOẶC ĐIÊN ĐẢO THÌ PHẢI DÙNG TRÍ HUỆ

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

LUÔN QUÁN SÁT NHƯ VẬY QUÝ VỊ SẼ TỰ TẠI

LUÔN QUÁN SÁT NHƯ VẬY QUÝ VỊ SẼ TỰ TẠI

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

DO PHƯƠNG TIỆN NÀO MÀ ÔNG ĐẠT ĐƯỢC TAM MA ĐỀ

DO PHƯƠNG TIỆN NÀO MÀ ÔNG ĐẠT ĐƯỢC TAM MA ĐỀ

Giảng giải: Hoà Thượng Tuyên Hoá

DÙNG PHƯƠNG PHÁP NÀY ĐỂ BUÔNG XẢ TẠP NIỆM

DÙNG PHƯƠNG PHÁP NÀY ĐỂ BUÔNG XẢ TẠP NIỆM

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

LÀM VIỆC TỐT PHẢI TUỲ DUYÊN

LÀM VIỆC TỐT PHẢI TUỲ DUYÊN

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

HÃY TÔN TRỌNG CUNG KÍNH LẪN NHAU

HÃY TÔN TRỌNG CUNG KÍNH LẪN NHAU

Tác giả: Hoà Thượng Quảng Khâm