Trong quaù khöù quan ñieåm giaù trò laø hieáu, ñeã, trung, tín, leã, nghóa, lieâm, sæ.
Hieän thôøi chaúng coøn nöõa

tonsutrongdao.edu.vn

CẢ ĐỜI CHÚNG TA HỌC PHẬT, PHẢI TÙY DUYÊN CHỨ KHÔNG PHAN DUYÊN

TẠO RA CHUYỆN, GÂY THÊM CHUYỆN LÀ PHAN DUYÊN

TẠO RA CHUYỆN, GÂY THÊM CHUYỆN LÀ PHAN DUYÊN

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

THẬT SỰ TUỲ DUYÊN THỨ GÌ CŨNG TỐT

THẬT SỰ TUỲ DUYÊN THỨ GÌ CŨNG TỐT

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

MỘT CHÚT Ý NIỆM PHAN DUYÊN CŨNG KHÔNG CÓ

MỘT CHÚT Ý NIỆM PHAN DUYÊN CŨNG KHÔNG CÓ

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

CÔNG ĐỨC NGHĨA LÀ BẤT BIẾN, KHÔNG NÊN PHAN DUYÊN

CÔNG ĐỨC NGHĨA LÀ BẤT BIẾN, KHÔNG NÊN PHAN DUYÊN

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không