Trong quaù khöù quan ñieåm
giaù trò laø hieáu, ñeã, trung,
tín, leã, nghóa, lieâm, sæ.
Hieän thôøi chaúng coøn nöõa.

tonsutrongdao.edu.vn

CÁC NGÀI PHÁT TÂM BỒ ĐỀ ĐỂ ĐỘ THOÁT CHÚNG SANH CHO NÊN GỌI LÀ ĐẠI THỪA

0