Trong quaù khöù quan ñieåm
giaù trò laø hieáu, ñeã, trung,
tín, leã, nghóa, lieâm, sæ.
Hieän thôøi chaúng coøn nöõa.

tonsutrongdao.edu.vn

CÁCH HỌC NHƯ THẾ NÀO? BUÔNG BỎ! QUÝ VỊ XEM CÀNG LÊN CAO CÀNG DỄ

0