Trong quaù khöù quan ñieåm
giaù trò laø hieáu, ñeã, trung,
tín, leã, nghóa, lieâm, sæ.
Hieän thôøi chaúng coøn nöõa.

tonsutrongdao.edu.vn

❃ TÂM BỒ ĐỀ LÀ NHÂN, ĐẠI BI LÀM CĂN BẢN

❃ TỪ BI LÀM GỐC, PHƯƠNG TIỆN LÀ CỬA

❃ TỪ BI LÀM GỐC, PHƯƠNG TIỆN LÀ CỬA

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

❃ CHÁNH GIÁC LÀ TAM BỒ ĐỀ TÂM

❃ CHÁNH GIÁC LÀ TAM BỒ ĐỀ TÂM

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

❃ QUÝ VỊ PHẢI PHÁT BỒ ĐỀ TÂM

❃ QUÝ VỊ PHẢI PHÁT BỒ ĐỀ TÂM

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

❃ TÂM BỒ ĐỀ RỐT CUỘC LÀ GÌ?

❃ TÂM BỒ ĐỀ RỐT CUỘC LÀ GÌ?

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

❃ VÔ THƯỢNG ĐẠO TÂM LÀ PHÁT BỒ ĐỀ TÂM

❃ VÔ THƯỢNG ĐẠO TÂM LÀ PHÁT BỒ ĐỀ TÂM

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không