Trong quaù khöù quan ñieåm
giaù trò laø hieáu, ñeã, trung,
tín, leã, nghóa, lieâm, sæ.
Hieän thôøi chaúng coøn nöõa.

tonsutrongdao.edu.vn

❀ CẦN LÃO SƯ GIỎI, CẦN MÔI TRƯỜNG HỌC TẬP TỐT, CẦN NHỮNG BẠN HỌC GIỎI

CẦN LÃO SƯ GIỎI,

CẦN MÔI TRƯỜNG HỌC TẬP TỐT,

CẦN NHỮNG BẠN HỌC GIỎI

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
 

Chúng ta nên có một niềm tin kiên định vĩnh hằng. Tất cả chúng sanh có thiện căn, chúng sanh thiện căn bất khả tư nghì, chúng ta mới có thể phát Bồ Đề tâm phổ độ chúng sanh. Đừng cho rằng chúng sanh tạo ác tạo nghiệp.

Tạo ác tạo nghiệp là họ mê hoặc, họ có thiện căn hay không?

Họ có thiện căn.

Cổ Nhân chúng ta dạy học, sách giáo khoa soạn rất hay, câu đầu tiên trong Tam Tự Kinh là:

Nhân chi sơ, tánh bổn thiện, chính là đã nói ở chỗ này: Chúng sanh thiện căn bất khả tư nghì.

Tại sao sự thành tựu của chúng sanh có sự sai biệt lớn như vậy?

Có làm Phật, có làm Bồ Tát, có rơi vào trong Địa Ngục, biến thành Ngạ Quỷ, Súc Sanh, tại sao có sự thay đổi to lớn như vậy?

Đại Sư Thiện Đạo nói rất hay: Đều do gặp duyên không đồng.

Câu này cùng với hai câu nói ở dưới đây trong Tam Tự Kinh là có cùng một ý nghĩa: Tánh tương cận, tập tương viễn. Cái tập tương viễn này chính là gặp duyên không đồng, cái gọi là gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Đối với phàm phu sáu cõi luân hồi chúng ta mà nói, chúng ta có thể thành tựu hay không, mấu chốt là ở tại cái duyên, dùng từ ngữ hiện tại mà nói là cơ hội, điều kiện.

Đời sống tu hành của mỗi người chúng ta, điều kiện không giống nhau, cơ hội không giống nhau, nhưng mà phải biết rằng, thường thường trong cuộc đời của một người đều có những cơ duyên rất tốt, nhưng mà cái cơ duyên này làm sao?

Bạn không có nắm bắt được nó, không giữ được nó. Cho nên phải biết giữ chặt cơ hội này, vì sau khi đánh mất nó đi thì không dễ gì gặp được lần thứ hai, điều này thì không dễ dàng đâu, không phải là bạn lúc nào cũng gặp được, cho nên gặp được thì phải giữ lấy nó.

Bạn có thể giữ chặt cái duyên, làm sao mà có cái đạo lý không thành tựu?

Cái cơ duyên đầu tiên chúng ta học Phật là thân cận minh sư. Trong Kinh A Nan Vấn Sự Phật Kiết Hung đã có nói điều kiện đầu tiên này.

Cuối cùng của Kinh Hoa Nghiêm thị hiện cho chúng ta năm mươi ba tham vấn, tham phỏng thiện tri thức, đây là điều kiện đầu tiên, chính là chúng ta thường hay nói là cần Lão Sư giỏi, cần môi trường học tập tốt, cần những bạn học giỏi. Nếu mà ba điều kiện này có đủ thì tiến bộ rất nhanh.

Nhưng mà ba điều kiện này thật sự là có thể gặp mà không thể cầu. Ngẫu nhiên gặp được, tự mình phải có trí huệ, bản thân phải có huệ nhãn, nắm lấy cơ hội, cái cơ hội này sẽ không bị mất đi.

***