Trong quaù khöù quan ñieåm
giaù trò laø hieáu, ñeã, trung,
tín, leã, nghóa, lieâm, sæ.
Hieän thôøi chaúng coøn nöõa.

tonsutrongdao.edu.vn

* CẦN PHẢI HỌC VÔ LƯỢNG PHÁP MÔN, ĐẾN THẾ GIỚI CỰC LẠC TIẾP TỤC HỌC

CẦN PHẢI HỌC VÔ LƯỢNG PHÁP MÔN,

ĐẾN THẾ GIỚI CỰC LẠC TIẾP TỤC HỌC

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

 

Hôm nay tất cả tinh lực thời gian, tất cả đều đặt ở nơi việc cầu sanh Tịnh Độ, quyết định thành công. Đại Kinh Đại Luận đều muốn học, Pháp Môn vô lượng thệ nguyện học. Nên trước đây tôi thường giảng về Tứ Hoằng Thệ Nguyện. Chúng ta bây giờ đang tu hai điều trước.

Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, cái này cần phát. Phiền náo vô tận thệ nguyện đoạn, chúng ta cần phải làm điều này. Pháp Môn vô lượng thệ nguyện học. Phật Đạo vô thượng thệ nguyện thành.

Hai nguyện này lưu đến Thế Giới Cực Lạc. Vãng Sanh Thế Giới Tây Phương Cực Lạc, và hoàn thành hai nguyện này, chắc chắn.

Bây giờ chúng ta lợi dụng khoa học kỹ thuật cao, chúng ta dùng mạng internet, dùng truyền hình Vệ Tinh. Tôi thấy tương lai cách nhìn của tôi không vượt qua được năm năm. Mạng lưới của mạng tiến bộ quá nhanh, so với Vệ Tinh thì càng phương tiện hơn.

Giá thành Vệ Tinh cao, mạng internet rẻ hơn, giá thành ngày càng thấp. Bất luận ở chổ nào trên Thế Giới, chúng ta dùng công cụ này, đều giống như cùng nhau học tập vậy. Đây là một chuyện tốt.

Người giảng Kinh ngày càng ít, nhưng công cụ đã này bù đắp. Nhưng vẫn hy vọng người thật sự phát tâm, siêng năng giảng dạy, để tục Phật huệ mạng, Chánh Pháp cửu trú.

Điều này nhờ vào ai?

Ta kỳ vọng dựa vào bất cứ ai cũng dựa không được. Dựa vào chính mình.

Chúng ta được không?

Chỉ cần chúng ta phát tâm là được.

Vì sao?

Chư Phật Như Lai gia trì chúng ta. Ta không phát tâm, các Ngài muốn gia trì cũng không gia được. Thật phát tâm mới thật gia trì.

***