Trong quaù khöù quan ñieåm
giaù trò laø hieáu, ñeã, trung,
tín, leã, nghóa, lieâm, sæ.
Hieän thôøi chaúng coøn nöõa.

tonsutrongdao.edu.vn

CẦN TU GIỚI ĐỊNH HUỆ, DIỆT TRỪ THAM SÂN SI

CẦN TU GIỚI ĐỊNH HUỆ DIỆT

TRỪ THAM SÂN SI

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không
 

Thứ năm, cần tu thiện căn cúng dường, đây là điều then chốt. Thiện căn chính là tất cả thiện pháp từ nơi gốc sanh ra. Kinh Phật nói, thiện căn của thế gian pháp có ba điều không tham, không sân, không si, chúng ta phải nỗ lực tu ba điều này. Ngược lại, tham sân si gọi là ba độc phiền não, những thứ luôn gây sự bất an.

Trong lòng bạn có ba độc tham sân si, loại bệnh độc nghiêm trọng nhất trong tất cả bệnh độc thế gian thì hậu quả sẽ khôn lường. Bệnh độc thế gian có nghiêm trọng đến mấy cũng chỉ chết một mạng này, có gì đáng sợ, nhưng tham sân si là bệnh độc rất phiền phức.

Tham mang đến quả báo đường ngạ quỷ, sân hận quả báo đường địa ngục, ngu si quả báo đường súc sanh. Khi mất đi thân người nhưng không thể có lại được thân người, mà đi đến ba đường ác, lúc đó bạn mới biết được sự nghiêm trọng của thứ bệnh độc này.

Thế gian tất cả ác chính là từ tham sân si mà ra, ngược lại tất cả việc thiện thế gian đều từ không tham, không sân, không si mà ra. Cho nên Phật thường nói cần tu giới định huệ, diệt trừ tham sân si.

Tịnh Độ Tông tuy không bảo bạn đoạn phiền não hay phục phiền não, nhưng một câu A Di Đà Phật rất có sức mạnh có thể áp chế được tham sân si, khiến nó không khởi tác dụng, như vậy mới đới nghiệp Vãng Sanh.

Nếu bạn có thể tiêu trừ ba độc phiền não, Vãng Sanh Thế Giới Tây Phương Cực Lạc, xin thưa chẳng những là Cõi Phàm Thánh Đồng Cư mà mức thấp nhất cũng là Cõi Phương Tiện Hữu Dư, cao hơn đến Cõi Thật Báo Trang Nghiêm.

Thời gian đi đến đó thành Phật sẽ rất ngắn. Ở Thế Giới Cực Lạc tu hành thành tựu cũng có thể đến Thế Giới phương khác làm Phật. Đồng tu chân thật học Phật phải hạ công phu đoạn tham sân si, nhất định tu giới định huệ.

Giới là tâm thanh tịnh, định là bình đẳng, huệ chính là giác. Tâm thanh tịnh có thể phá tham, tâm bình đẳng có thể phá sân hận, giác có thể phá ngu si.

Chỉ cần trong cuộc sống thường ngày, mỗi giờ mỗi lúc chúng ta đều lưu ý giữ tâm địa thanh tịnh, tâm địa bình đẳng, giác mà không mê thì đó chính là cần tu thiện căn cúng dường. Một người niệm Phật, bốn chúng đồng tu tu học tịnh độ, mỗi niệm đều phải tương ưng với thanh tịnh bình đẳng giác.

***