Trong quaù khöù quan ñieåm
giaù trò laø hieáu, ñeã, trung,
tín, leã, nghóa, lieâm, sæ.
Hieän thôøi chaúng coøn nöõa.

tonsutrongdao.edu.vn

❀ CHÂN THẬT LÀM RA TẤM GƯƠNG TỐT, ĐỂ NGƯỜI TUỔI GIÀ TRẢI QUA NHỮNG NĂM THÁNG CUỐI ĐỜI HẠNH PHÚC NHẤT

CHÂN THẬT LÀM RA TẤM GƯƠNG

TỐT, ĐỂ NGƯỜI TUỔI GIÀ TRẢI

QUA NHỮNG NĂM THÁNG

CUỐI ĐỜI HẠNH PHÚC NHẤT

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
 

Nếu bạn chuyển ý niệm vì người khác làm việc là an vui nhất, vậy là càng làm được nhiều thì càng an vui.

Đây chính là nhà Phật thường nói: Tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Xem bạn nghĩ cách nào.

Cư Sĩ Lý Mộc Nguyên một ngày từ sớm đến tối vì mọi người, mỗi ngày ngủ hai giờ đồng hồ, người khác làm sao chịu nổi?

Vì sao ông có thể chịu được?

Làm được nhiều việc vì người khác thì càng an vui, cho nên ông liền không cảm thấy mệt mỏi, không cảm thấy mệt nhọc. Đạo lý này ít người chân thật hiểu được. Họ không hiểu cũng khó trách họ, do không có người dạy họ.

Họ không có chăm chỉ học tập qua thì họ làm sao hiểu được?

Ngày nay chúng ta hiểu được chút ít là nhờ đã xem nhiều, nghe nhiều Phật Kinh nên mới hiểu được đôi chút. Hoàn cảnh đời sống của chúng ta thay đổi, tu hành có rất nhiều duyên tốt, duyên thù thắng, chúng ta đều gặp được rồi. Không chỉ chính mình có thể hưởng thụ, mà còn có rất nhiều đồng tu có duyên, chúng ta đều giới thiệu cho họ, giúp đỡ họ.

Tương lai nếu xây Thôn Di Đà ở sơn trang Cổ Tấn này, chúng ta mọi người đều có phước. Điều kiện của nó, tôi nghĩ, rất dễ dàng làm được.

Thoái hữu dưỡng lão đến niệm Phật, đến học giáo, tuổi từ năm mươi trở lên thì không cần tiền nhiều, chỉ cần một trăm năm mươi ngàn tiền Malaysia thì có thể lấy được quyền cư trú vĩnh viễn. Một trăm năm mươi ngàn tiền Malaysia thì bằng bảy mươi lăm ngàn tiền của Singapore. Cho nên, điều kiện này rất thấp, rất nhiều người đều rất dễ dàng lấy được.

Người nước ngoài di dân đến Singapore thì không dễ dàng. Nếu ở Singapore xây Thôn Di Đà, các vị muốn đến nơi đây, cục di dân của Singapore không cho bạn cư trú, bạn chỉ có nửa tháng đến một tháng, bạn không thể thường trụ ở nơi đây.

Úc Châu cũng rất là khó khăn, chính phủ Úc Châu định ra phải mở tài khoản ở ngân hàng Úc Châu bảy trăm ngàn. Con số này quá lớn, người thông thường không có năng lực này. Ở nơi đây chỉ có bảy mươi năm ngàn, so ra với Úc Châu chỉ có một phần mười, cho nên chúng ta rất hy vọng.

Chúng ta đã nghĩ rất nhiều năm rồi, đã nghĩ mấy mươi năm, thôn Di Đà hy vọng có thể thực hiện ở Malaysia. Chỉ cần xây dựng một Đạo Tràng có được kiểu dáng này, người trên toàn thế giới đều có thể đến nơi đây để học tập. Chân thật làm ra tấm gương tốt, để người tuổi già trải qua những năm tháng cuối đời hạnh phúc nhất.

Ở ngay trong đây, chúng ta cũng thành tựu như Phật kim sắc thân, diệu tướng tất viên mãn. Cho nên, phải dựa vào hoàn cảnh giúp đỡ chúng ta. Ba mươi hai tướng của Phật, mỗi một tướng hảo đều có nghiệp nhân. Chúng ta phải rất chăm chỉ nỗ lực để học tập.

***