Trong quaù khöù quan ñieåm
giaù trò laø hieáu, ñeã, trung,
tín, leã, nghóa, lieâm, sæ.
Hieän thôøi chaúng coøn nöõa.

tonsutrongdao.edu.vn

CHỈ CẦN QUÝ VỊ PHÁT NGUYỆN CẦU SANH TÂY PHƯƠNG CỰC LẠC THẾ GIỚI, ĐÓ LÀ VÔ THƯỢNG BỒ ĐỀ TÂM

0