Trong quaù khöù quan ñieåm
giaù trò laø hieáu, ñeã, trung,
tín, leã, nghóa, lieâm, sæ.
Hieän thôøi chaúng coøn nöõa.

tonsutrongdao.edu.vn

❀ CHÍNH MÌNH THẬT LÀM TẤM GƯƠNG, LÀM MÔ PHẠM

CHÍNH MÌNH THẬT LÀM

TẤM GƯƠNG, LÀM MÔ PHẠM

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
 

Vì người diễn nói, cần diễn điểm này. Ngày nay người thế gian xem cái này không đúng, thấy cái kia cũng không đúng.

Còn chúng ta xem thấy tất cả chúng sanh đều là Phật Bồ Tát, cung kính bình đẳng, đó chính là tu hạnh Phổ Hiền. Quyển Kinh vừa mở ra Hàm cộng tuân tu Phổ Hiền Đại Sĩ chi đức, đó là đệ tử Di Đà chân chính.

Cho nên phải vì người diễn nói, chính là nói: Ta phải làm gương cho đại chúng thông thường, đặc biệt phải làm tấm gương cho người tu hành, phải làm thật, đó mới gọi là A Xà Lê. Làm A Xà Lê là để dạy Bồ Tát, dạy người tu hành, hoặc dạy tất cả chúng sanh giác ngộ. Bồ Tát chính là chúng sanh giác ngộ, giúp đỡ tất cả chúng sanh phá mê khai ngộ.

Giúp đỡ thế nào?

Chính mình thật làm tấm gương, làm mô phạm.

***