Trong quaù khöù quan ñieåm
giaù trò laø hieáu, ñeã, trung,
tín, leã, nghóa, lieâm, sæ.
Hieän thôøi chaúng coøn nöõa.

tonsutrongdao.edu.vn

❀ CHO NÊN BẤT HIẾU PHỤ MẪU, KHÔNG KÍNH SƯ TRƯỞNG, GỌI LÀ BỘI SƯ PHẢN ĐẠO

CHO NÊN BẤT HIẾU PHỤ MẪU,

KHÔNG KÍNH SƯ TRƯỞNG,

GỌI LÀ BỘI SƯ PHẢN ĐẠO

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
 

Hiếu dưỡng Phụ Mẫu, phụng sự Sư Trưởng, cho nên bất hiếu Phụ Mẫu, không kính Sư Trưởng, gọi là bội Sư phản đạo, bất hiếu Phụ Mẫu bằng với tội này.

Không nên cho rằng chính mình làm không sao hết, không phải vậy đâu, Quý Vị ảnh hưởng xã hội đấy. Xã hội thấy Quý Vị là người bất hiếu Cha Mẹ, họ sẽ học theo.

Quí Vị có chịu trách nhiệm không?

Cho nên học vi nhân Sư, hành vi thế phạm, điều này tích công đức lớn, mình phải làm mô phạm cho người khác thấy, để người ta học theo, mình không nên làm mô phạm xấu.

Quí Vị khiến cho con người trong xã hội hư, tội này rất nặng. Cho nên chúng ta phải từ vũ trụ duyên khởi, nhân sinh duyên khởi, sau đó mới có thể cảm nhận được thế nào gọi là tùy thuận tánh đức. Tùy thuận tánh đức là tối thiện, tối hay.

Cổ Thánh Tiên Hiền nói đến Ngũ Luân, Ngũ Thường, Tứ Duy, Bát Đức, không phải do ai phát minh ra, hay sáng tạo ra, mà đó là tánh đức. Tự tánh của con người vốn là như vậy, đây gọi là thiện, tánh bổn thiện nó vốn là như vậy.

Bậc Thánh Nhân và người thông minh phát hiện ra, phát hiện ra tự nhiên họ sẽ tuân thủ, khởi tâm động niệm, đối nhân xử thế, tuyệt đối không làm trái ngược tánh đức.

Tùy thuận tánh đức được tôn xưng là Thánh Nhân, Hiền Nhân, Quân Tử. Đời đời kiếp kiếp truyền thừa, từ nhỏ đã được dạy rồi, mọi người trong xã hội đều làm như vậy.

Nhưng xã hội ngày nay không được như thế. Điển hình như Hong Kong đây, lần đầu tiên tôi đến Hong Kong, vào năm một 1977, môi trường ngày đó và Hong Kong bây giờ hoàn toàn không giống nhau.

Hong Kong khi đó rất đẹp, giống như lời người xưa nói: Thế phong nhật hạ. Chẳng riêng Hong Kong mà toàn Thế Giới.

Vì sao ngày nay thiên tai hưng khởi?

Vì sao có nhiều như thế?

Tất cả đều có nguyên nhân của nó.

***