Trong quaù khöù quan ñieåm
giaù trò laø hieáu, ñeã, trung,
tín, leã, nghóa, lieâm, sæ.
Hieän thôøi chaúng coøn nöõa.

tonsutrongdao.edu.vn

❀ CHO NÊN, LÃO SƯ ĐỐI ĐÃI HỌC TRÒ, RÀNG BUỘC RẤT LÀ NGHIÊM KHẮC

CHO NÊN, LÃO SƯ ĐỐI ĐÃI

HỌC TRÒ, RÀNG BUỘC RẤT

LÀ NGHIÊM KHẮC

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
 

Việc lớn thứ nhất là khai mở trí tuệ.

Trí tuệ từ chỗ nào mà khai mở?

Từ tâm thanh tịnh mà khai mở.

Làm thế nào được tâm thanh tịnh?

Buông xả duyên lự thì tâm của bạn mới được thanh tịnh.

Chúng ta có thể chân thật buông xả hay không?

Vào thời xưa, hoàn cảnh tu học tốt, mê hoặc ngoài thân ít, cho nên tương đối dễ dàng thành tựu. Hiện tại chúng ta học Phật, thực tế mà nói là đại nạn, tâm của chúng ta không thể định lại. Nếu như chúng ta hơi lưu ý một chút thì chúng ta liền sẽ phát hiện.

Người xưa đã nói: Phụ bất phụ, tử bất tử. Xã hội này ngày nay là như vậy.

Tiên Sinh Phương Đông Mỹ năm xưa nói với tôi lời nói này là sắp gần năm mươi năm trước, đã nửa thế kỷ rồi, khi tôi học triết học với Lão Sư Ngài, muốn đến trường học để nghe bài giảng của thầy:

Trường học ngày nay, Tiên Sinh không giống Tiên Sinh, học trò không giống học trò. Ngay lúc đó, tôi nghe lời nói này rất không dễ gì thể hội được ý nghĩa này, nhưng hiện tại tôi hoàn toàn tường tận. Hiện tại cả thảy xã hội, chân thật là Tiên Sinh không giống Tiên Sinh, học trò không giống học trò.

Chúng ta muốn học gì đó, rốt cuộc theo học với ai thì không biết được, vậy bạn còn có thể học ra được hay sao?

Bạn nói: Tôi theo vị thầy này học, điều này thì chưa thấy được, người khác nói vài câu thì bạn nghe lời họ, lập tức liền đi theo họ, bội sư phản đạo.

Thế nhưng cái tội danh này không nên gán cho bạn, vì sao vậy?

Bạn vốn dĩ không hề xem người đó là Thầy Giáo thì làm gì có bội thầy phản đạo chứ?

Bạn vốn dĩ không có thầy, bạn cũng không có đạo.

Người bội thầy phản đạo, họ còn có thầy, họ còn có đạo, còn hiện tại là bạn căn bản ngay thầy và đạo đều không có, vậy thì bạn bội cái gì, phản cái gì?

Cho nên nói, bội thầy phản đạo đó là tôn trọng họ, đề cao họ, cho dù bất cứ người nào nói cũng đều nghe. Hiện tại ở trong nhà sách, tôi đến nhà sách, đi qua mấy lần, Đại Chúng Thư Cục là một nhà sách rất lớn, tôi vừa bước vào, từ trường này vô cùng không tốt, không giống như ngày trước.

Nhà sách lúc trước có từ trường tốt, có thể nghe được mùi thơm của sách. Nhà sách bây giờ vừa bước vào thì đầu óc muốn nổ tung, u ám chướng khí.

Tại sao lại như vậy?

Tràn đầy tà tri tà kiến, nó không phải là Chánh Pháp, cho nên khi bước vào sẽ làm cho người bị nhức đầu, rất không bình thường.

Nếu như các vị tỉ mỉ mà so sánh qua, các vị đi tham quan qua mấy nhà sách xem, bước vào trong đó hơn nửa giờ đồng, bạn lại bước vào Phật đường ở đây cũng là nửa giờ đồng hồ, bạn sẽ cảm nhận một chút không khí của hai nơi, lập tức liền có thể nhận ra chân thật là không giống nhau.

Vậy thì liền biết được, hiện tại trong nhà sách bán ra là những loại sách gì, nội dung trong những cuốn sách đó nói gì, dạy người làm gì. Ngày nay, báo chương, tạp chí, truyền hình, ngay nhà sách, internet thì càng không cần phải nói rồi, những thứ này là giáo dục xã hội, đem xã hội dạy thành ra như thế này.

Đây là xã hội gì vậy?

Xã hội động loạn, xã hội bất an, ở trong thế gian này, thân tâm không an, lộ ra lo âu, bồn chồn.

Vì sao trên thế giới này có rất nhiều trẻ nhỏ, học trò tự sát?

Tỉ lệ tự sát càng ngày càng nhiều hơn, vì sao có hiện tượng này?

Sống không chịu nổi, thế gian này quá phiền rồi. Chúng ta được xem là có may mắn, vô lượng kiếp đến nay có được chút thiện căn phước đức nhân duyên, gặp được Chánh Pháp. Nếu bạn muốn tu học có thành tựu, không luận xưa nay trong và ngoài nước, vẫn là một quy củ xưa, nguyên tắc xưa, vĩnh viễn không thể thay đổi, đó chính là Thầy Giáo.

Thích Ca Mâu Ni Phật ở trong A Nan Vấn Sự Phật Kiết Hung Kinh, câu thứ nhất liền dạy cho chúng ta thân cận Minh Sư, thân cận thiện tri thức. Kinh Hoa Nghiêm sau cùng làm ra một điển phàm cho chúng ta xem, đó là Thiện Tài Đồng Tử tham phỏng thiện hữu, thiện hữu là Lão Sư, tầm sư học đạo.

Chúng ta có thể học Thiện Tài hay không?

Không có tư cách.

Điều kiện thế nào mới có thể giống như Thiện Tài tầm sư học đạo vậy?

Nhà Phật có tiêu chuẩn, ngày trước Nhà Nho cũng có tiêu chuẩn, nhất định bạn phải khai ngộ, năm mươi ba tham là sau khi ngộ rồi khởi tu. Thiện Tài Đồng Tử khai ngộ rồi.

Ngài ngộ là cảnh giới gì vậy?

Trong Thiền Tông Trung Quốc gọi là Đại Triệt Đại Ngộ, Minh Tâm Kiến Tánh, đây là cảnh giới của Ngài. Lão Sư của Ngài là Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát.

Văn Thù biểu thị trí tuệ, từ nơi Bồ Tát Văn Thù mà khai trí tuệ, hay nói cách khác, vọng tưởng, phân biệt, chấp trước của Ngài đã đoạn rồi, Kiến Tư phiền não không còn, Trần Sa phiền não không còn, vô minh cũng phá một phẩm, đây là Ngài ở dưới hội của Văn Thù Sư Lợi. Văn Thù là Lão Sư của Ngài, Ngài có Sư Thừa.

Phá một phẩm vô minh, chứng một phần Pháp Thân, dùng lời hiện tại của chúng ta mà nói là bạn tốt nghiệp rồi, người xưa gọi là Xuất Sư, bạn có thể rời khỏi Lão Sư, có thể có tư cách ra bên ngoài tham học. Nếu như bạn có một phẩm vô minh chưa phá thì bạn không có tư cách tham học.

Đây là sợ điều gì vậy?

Nghe cái này không tệ, nghe cái kia cũng không tệ, tín tâm của bạn liền dao động, tiền đồ của bạn bị hủy mất rồi. Cho nên, Lão Sư đối đãi học trò, ràng buộc rất là nghiêm khắc.

***