Trong quaù khöù quan ñieåm
giaù trò laø hieáu, ñeã, trung,
tín, leã, nghóa, lieâm, sæ.
Hieän thôøi chaúng coøn nöõa.

tonsutrongdao.edu.vn

❀ CHỖ TỒN TÂM CỦA NGƯỜI QUÂN TỬ, LÀ GIỮ LÒNG TÔN KÍNH VÀ YÊU MẾN NGƯỜI

CHỖ TỒN TÂM CỦA NGƯỜI QUÂN TỬ,

LÀ GIỮ LÒNG TÔN KÍNH

VÀ YÊU MẾN NGƯỜI

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
 

Thế gian này cái gì gọi là Quân Tử. Cái gì gọi là tiểu nhân. Nếu như từ trên hình tướng mà xem xét thì khó mà phân biệt được. Duy nhất điểm tồn tâm xứ, tắc thiện ác huyển tuyệt, phán nhiên như hắc bạch chi tương phản.

Nếu như từ trên tâm địa mà nói, Quân Tử cùng tiểu nhân hoàn toàn không giống nhau. Trên hình tướng rất khó mà biện biệt được, nhưng từ trên tâm thì rõ ràng minh bạch, cũng giống như trắng đen vậy, tuyết đối không lẫn lộn. Quân Tử sở tồn chi tâm, chỉ thị ái nhân kính nhân chi tâm.

Chỗ tồn tâm của người Quân Tử là giữ lòng tôn kính và yêu mến người. Cái này chúng ta phải biết, Đại Thánh Đại Hiền, Chư Phật Bồ Tát, cùng với người bình thường chúng ta có cái gì không giống nhau.

Nếu như trên hình dáng, sinh hoạt ngày thường mà xem, thì thực tại mà nói là giống nhau. Duy chỉ có tâm không đồng. Chư Phật Bồ Tát, Đại Thánh Đại Hiền, cái mà họ giữ gìn là tâm ái kính, ái kính chân thành, ái kính bình đẳng, ái tâm của Phật Bồ Tát là trải khắp Hư Không Pháp Giới.

***