Trong quaù khöù quan ñieåm
giaù trò laø hieáu, ñeã, trung,
tín, leã, nghóa, lieâm, sæ.
Hieän thôøi chaúng coøn nöõa.

tonsutrongdao.edu.vn

CHƯ PHẬT NHƯ LAI DẠY TA PHƯƠNG PHÁP NIỆM PHẬT LÀ THÙ THẮNG NHẤT

PHƯƠNG PHÁP NIỆM PHẬT THEO THẬP NIỆM

PHƯƠNG PHÁP NIỆM PHẬT THEO THẬP NIỆM

Giảng giải: Thầy Giáo Hồ Tiểu Lâm

NHƯ THẾ NÀO MỚI LÀ THẬT SỰ TU PHÁP MÔN NIỆM PHẬT?

NHƯ THẾ NÀO MỚI LÀ THẬT SỰ TU PHÁP MÔN NIỆM PHẬT?

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

SƠ TỔ TỊNH ĐỘ TÔNG LÀ BỒ TÁT ĐẠI THẾ CHÍ

SƠ TỔ TỊNH ĐỘ TÔNG LÀ BỒ TÁT ĐẠI THẾ CHÍ

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

PHÁP MÔN NIỆM PHẬT

PHÁP MÔN NIỆM PHẬT

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

PHÁP MÔN TỊNH ĐỘ ĐỘ KHẮP BA CĂN!

PHÁP MÔN TỊNH ĐỘ ĐỘ KHẮP BA CĂN!

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

PHÁP MÔN NIỆM PHẬT TIN SÂU NGUYỆN THIẾT!

PHÁP MÔN NIỆM PHẬT TIN SÂU NGUYỆN THIẾT!

Giảng giải: Đại Sư Ngẫu Ích

THIỆN TÀI ĐỒNG TỬ TU PHÁP MÔN NIỆM PHẬT

THIỆN TÀI ĐỒNG TỬ TU PHÁP MÔN NIỆM PHẬT

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

VĂN THÙ BỒ TÁT DẠY SƯ PHÁP MÔN NIỆM PHẬT

VĂN THÙ BỒ TÁT DẠY SƯ PHÁP MÔN NIỆM PHẬT

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không