Trong quaù khöù quan ñieåm
giaù trò laø hieáu, ñeã, trung,
tín, leã, nghóa, lieâm, sæ.
Hieän thôøi chaúng coøn nöõa.

tonsutrongdao.edu.vn

* CHỨNG MINH CỦA KHOA HỌC VỀ NHÂN QUẢ LUÂN HỒI

* CHỨNG MINH CỦA KHOA HỌC VỀ NHÂN QUẢ LUÂN HỒI - TẬP MỘT

* CHỨNG MINH CỦA KHOA HỌC VỀ NHÂN QUẢ LUÂN HỒI - TẬP MỘT

Giảng giải: Tiến Sĩ Chung Mao Sâm
Việt dịch: Cư Sĩ Vọng Tây

* CHỨNG MINH CỦA KHOA HỌC VỀ NHÂN QUẢ LUÂN HỒI - TẬP HAI

* CHỨNG MINH CỦA KHOA HỌC VỀ NHÂN QUẢ LUÂN HỒI - TẬP HAI

Giảng giải: Tiến Sĩ Chung Mao Sâm
Việt dịch: Cư Sĩ Vọng Tây

* CHỨNG MINH CỦA KHOA HỌC VỀ NHÂN QUẢ LUÂN HỒI - TẬP BA

* CHỨNG MINH CỦA KHOA HỌC VỀ NHÂN QUẢ LUÂN HỒI - TẬP BA

Giảng giải: Tiến Sĩ Chung Mao Sâm
Việt dịch: Cư Sĩ Vọng Tây

* CHỨNG MINH CỦA KHOA HỌC VỀ NHÂN QUẢ LUÂN HỒI - TẬP BỐN

* CHỨNG MINH CỦA KHOA HỌC VỀ NHÂN QUẢ LUÂN HỒI - TẬP BỐN

Giảng giải: Tiến Sĩ Chung Mao Sâm
Việt dịch: Cư Sĩ Vọng Tây