Trong quaù khöù quan ñieåm
giaù trò laø hieáu, ñeã, trung,
tín, leã, nghóa, lieâm, sæ.
Hieän thôøi chaúng coøn nöõa.

tonsutrongdao.edu.vn

CHÚNG SINH TỰ MÌNH GIÁC NGỘ TỰ MÌNH ĐỘ MÌNH

CHÚNG SINH TỰ MÌNH

GIÁC NGỘ TỰ MÌNH ĐỘ MÌNH

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không
 

Họa phước là tự mình tạo, tự mình tu thiện, tự mình hồi đầu là được phước. Tự mình tạo ác mà không thể hồi đầu, đó là họa, không liên can gì đến người khác. Đạo lý này chúng ta phải hiểu, đây là chân lý.

Trên Kinh đại thừa, Phật thường nói: Phật không độ chúng sanh, chúng sanh làm sao được độ?

Là chúng sanh tự mình giác ngộ, tự mình độ mình. Ta tự ngộ, tự tu, tự độ, đây là Phật nói lời chân thật.

Tự ngộ, tự tu, tự độ, đó chẳng phải là duy nhân tự chiêu hay sao?

Ta đọa lạc tam đồ, đọa lạc đến địa ngục, cũng chẳng phải là người khác can thiệp đến, là tự mình tạo tác ác nghiệp chiêu cảm đến ác báo, làm sao có thể trách người?

Phật, Bồ Tát tuy rất từ bi nhưng không thể thêm cho chúng ta một chút phước, cũng không thể nào thay cho chúng ta chịu một ít tội, hay miễn thứ cho chúng ta một ít tội, vì các Ngài làm không được. Nếu Phật, Bồ Tát làm như vậy thì chúng ta liền không thể tin tưởng các Ngài.

Phật, Bồ Tát dạy bảo chúng ta, hôm nay ta hưởng phước, phước từ nơi nào đến?

Hôm nay ta thọ tội, tội từ nơi nào đến?

Ngài đem chân tướng sự thật này nói cho chúng ta nghe tường tận, đem đạo lý giảng cho chúng ta nghe rõ ràng để chúng ta giác ngộ.

Chúng ta không còn tạo ác nghiệp thì họa liền rời khỏi. Chúng ta nỗ lực hành thiện thì phước liền hiện tiền, đây là lời giáo huấn chân thật của Phật, Bồ Tát.

Chúng ta nghe rồi, xem rồi, thấy hợp tình, hợp lý, hợp pháp thì vui vẻ tiếp nhận, tự cầu được phước. Cá nhân như vậy, gia đình như vậy, xã hội, quốc gia, thế giới cũng là như vậy. Hy vọng mọi người chúng ta tự mình trân trọng.

***