Trong quaù khöù quan ñieåm
giaù trò laø hieáu, ñeã, trung,
tín, leã, nghóa, lieâm, sæ.
Hieän thôøi chaúng coøn nöõa.

tonsutrongdao.edu.vn

ĐỆ TỬ QUY CỦA NHO GIÁO VÀ THÁI THƯỢNG CẢM ỨNG THIÊN CỦA ĐẠO GIÁO ĐỂ THỰC HIỆN TỪ BI KHÔNG SÁT SANH

ĐỆ TỬ QUY CỦA NHO GIÁO 

THÁI THƯỢNG CẢM ỨNG THIÊN

 CỦA ĐẠO GIÁO, ĐỂ THỰC HIỆN

TỪ BI KHÔNG SÁT SANH

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không
 

Trước đây khi Tịnh Tông Học Hội vừa mới thành lập, đây là việc hơn hai mươi năm về. Chúng tôi đã sắp xếp chương trình tu học hằng ngày cho các bạn đồng tu, chỉ có năm môn học, càng đơn giản càng dễ nhớ.

Môn học thứ nhất chính là Tịnh Nghiệp Tam Phước, không chỉ là nguyên tắc chỉ đạo cao nhất của Tu Tịnh Độ, có thể nói tất cả các pháp môn của Đại Thừa đều không thể làm ngược, không thể rời nó, quý vị nghĩ xem ba điều này quan trong chừng nào.

Trái với ba điều này chắc chắn không thể thành tựu, điều thứ nhất này đích thực chính là thực hiện trên ba cái gốc của Nho Thích Đạo.

Nên hiếu dưỡng phụ mẫu như thế nào?

Chỉ cần hành trì theo Đệ Tử Quy, Đệ Tử Quy không phải để đọc, không phải để nói, từng câu từng chữ đều phải thực hành trong cuộc sống hằng ngày, nó mới có lợi ích, đây là căn bản của căn bản.

Sau thời kỳ giữa của Nhà Đường, chư bị Tổ Sư trong Phật Giáo Trung Quốc, họ từ bỏ học Tiểu Thừa. Thời đại thịnh trị của Nhà Đường, Tiểu Thừa có hai Tông Phái, Câu Xá Tông và Thành Thật Tông.

Chỉ cần là học Phật, thì không thể không học Tiểu Thừa. Trong Kinh Phật nói đệ tử Phật không trước học Tiểu Thừa, sau học Đại Thừa, Ngài nói đây không phải đệ tử Phật. Đức Phật không thừa nhận, quý vị không theo thứ tự.

Chưa học tiểu học đã học Đại Học, làm gì có đạo lý này.

Sau thời kỳ giữa của Nhà Đường, các bậc Tổ sư từ bỏ Tiểu Thừa, như vậy phải làm sao?

Họ dùng Nho, Đạo thay thế Tiểu Thừa, được chăng?

Thông qua hơn một ngàn năm thực nghiệm, được hiệu quả ngoài sức tưởng tượng. Hơn một ngàn năm nay, trong nhà Phật bất luận là Tông Phái nào, đều có thành tích biểu hiện rất tốt, chứng tỏ Nho và Đạo có thể thay thế Tiểu Thừa.

Nho Đạo là thứ vốn có của chúng ta, khi học chúng ta cảm thấy thân thiết khác thường. Vì thế chúng ta chọn Đệ Tử Quy của Nho Giáo, và Thái Thượng Cảm Ứng Thiên của Đạo Giáo để thực hiện từ bi không sát sanh.

Thực hành Đệ Tử Quy của Nho Giáo, hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự Sư Trưởng, đây là Hiếu Thân Tôn Sư. Có nền tảng này thì Thập Thiện Nghiệp ở sau sẽ không khó.

Cho nên điều đầu tiên bốn câu trong Tịnh Nghiệp Tam Phước, là nói về ba căn bản của Nho Thích Đạo. Nếu không học tốt ba cái gốc này, học Phật đương nhiên có vấn đề nên Phật không thừa nhận quý vị là đệ tử.

Chúng ta thọ Tam Quy, cầm được phái Quy Y cũng vô ích, Phật không thừa nhận. Nếu chúng ta thật sự học, thật sự đặt vững nền móng của Nho Thích Đạo, không có làm nghi thức Quy Y, Phật Bồ Tát vẫn thừa nhận Quý Vị.

Quý vị là đệ tử chơn chánh của Ngài, không phải giả. Phật Pháp coi trọng thực chất, không coi trọng hình thức. Tam Quy ngũ giới là hình thức, không phải rất quan trọng, quan trọng là quý vị học thật làm thật. Điều này quan trọng hơn bất cứ điều gì.

***