Trong quaù khöù quan ñieåm
giaù trò laø hieáu, ñeã, trung,
tín, leã, nghóa, lieâm, sæ.
Hieän thôøi chaúng coøn nöõa.

tonsutrongdao.edu.vn

CHÚNG TA NƯƠNG THEO NHỮNG TIÊU CHUẨN NÀY, LÀM NGƯỜI TRỞ LẠI

CHÚNG TA NƯƠNG THEO NHỮNG TIÊU

CHUẨN NÀY, LÀM NGƯỜI TRỞ LẠI

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không
 

Cũng giống như nhà khoa học người Mỹ, Bladen từng nói, ông nói: Sang năm thiên tai nghiêm trọng. Dự đoán cổ xưa về tai họa của Maya, tháng tám năm ngoái, những nhà khoa học này mở hội thảo ở Sydney đã thảo luận về vấn đề này, sang năm Ngân Hà thẳng hàng là sự thật.

Điều này không phải là giả. Tức là trung tâm của Ngân Hà, Mặt Trời và trái đất xếp thành một đường thẳng. Đây là hiện tượng thiên văn, sang năm chắc chắn là có. Các nhà thiên văn học đều tính toán ra được.

Đối với trái đất rốt cuộc có ảnh hưởng gì?

Có hai phái, hai phái đều thế lực ngang nhau, tức thường nói năm mươi năm mươi. Năm mươi phần trăm cho rằng tiên tri của Maya là thật. Một nữa khác lại phủ định, cho rằng tiên tri của Maya không đáng tin. Ảnh hưởng thì chắc chắn có, nhưng không như họ nói ảnh hưởng nghiêm trọng đến vậy.

Tiên Sinh Bladen người Mỹ, ông nói rằng hóa giải lời tiên tri của Maya về năm hai nghìn không trăm mười hai có thể làm được, ông kêu gọi cư dân trên trái đất, chúng ta nên sửa đổi chính mình, ông nói ba câu:

Câu thứ nhất là bỏ ác làm lành, chính là Phật Pháp chúng ta nói là đoạn ác tu thiện.

Thứ hai là cải tà quy chánh.

Thứ ba là đoan chánh tâm niệm. Đoan chánh tâm niệm chính là chúng ta nhất định phải tuân thủ ngũ giới thập thiện. Dùng lời Trung Quốc để nói là nhất định phải tìm lại ngũ thường nhân, nghĩa, lễ, trí, tín. Bát đức, hiếu, để, trung, tín, lễ, nghĩa, liêm, sĩ, tìm nó trở lại.

Chúng ta nương theo tiêu chuẩn này làm người trở lại. Ông nói không những thiên tai có thể hóa giải, còn có thể đưa Địa Cầu hướng đến nơi tốt đẹp hơn. Cách nói này và cách nói của lão Tổ Tông giống nhau, giống với cách nói trong Kinh Phật, đáng được tán thán.

***