Trong quaù khöù quan ñieåm
giaù trò laø hieáu, ñeã, trung,
tín, leã, nghóa, lieâm, sæ.
Hieän thôøi chaúng coøn nöõa.

tonsutrongdao.edu.vn

❀ CHÚNG TA THẬT LÀM THẬT TIN, THẬT SỰ PHÁT NGUYỆN, THẬT SỰ NIỆM PHẬT CẦU VÃNG SANH, PHẬT BỒ TÁT KHÔNG AI LÀ KHÔNG HOAN HỶ!

CHÚNG TA THẬT LÀM THẬT TIN,

THẬT SỰ PHÁT NGUYỆN, THẬT SỰ

 NIỆM PHẬT CẦU VÃNG SANH,

PHẬT BỒ TÁT KHÔNG AI LÀ

KHÔNG HOAN HỶ!

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
 

Chúng ta lại xem đoạn nhỏ thứ ba ở bên dưới chí tâm Quy Y, đảnh lễ cúng dường.

Đây là Pháp Môn lễ bái thứ nhất, luận nói: Tại sao lễ bái?

Thân nghiệp lễ bái, A Di Đà Như Lai ứng chánh biến tri, vì muốn sanh nước này.

Vì sao lễ bái?

Vì cầu sanh Tịnh Độ, thân này là gì?

Cung kính, Lễ Kính Chư Phật. Thân lễ bái. Lễ bái Phật A Di Đà là được rồi, không lễ bái ai khác. Phía trước ba lạy, lạy người giới thiệu, chúng ta phải biết ơn báo ơn, không nên quên người giới thiệu.

Người giới thiệu là Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, cho nên ba lạy trước là lạy Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, phía sau chuyên lạy Phật A Di Đà thì được rồi, cách lạy nên như vậy.

Như Lai ứng chánh biến tri, chính là mười danh hiệu Phật, mười thông hiệu. Phía trước chúng ta đều đã học qua, phía dưới, lại Quy Y tức là quy mạng.

Luận Vãng Sanh Chú nói: Nên biết quy mạng tức là lễ bái, song lễ bái nhưng cung kính không nhất định có quy mạng. Trong quy mạng nhất định có lễ bái, trong lễ bái không nhất định có quy mạng. Cho nên quy mạng tức là lễ bái, nếu lấy cái này tiến cử quy mạng làm trọng.

Quy là quay về, y là nương tựa, từ đâu quay về?

Từ Lục Đạo luân hồi quay về, ta không làm việc lục đạo nữa, trong Lục Đạo trước mắt chúng ta bỏ ác làm lành. Công đức bỏ ác làm lành tất cả đều hồi hướng cầu sanh Tịnh Độ, chúng ta bỏ ác làm lành không cầu phước báu Nhân Thiên.

Đây thật là đã quy mạng, nương tựa Phật A Di Đà. Bổn nguyện oai thần của Phật A Di Đà bây giờ gia Trì Chúng ta. Loại gia trì này tuy chúng ta vẫn chưa cảm nhận đươc, nhưng nó là thật, một chút cũng không giả.

Lúc nào Quý Vị mới cảm nhận được?

Phiền não của Quý Vị thật đã nhẹ, nhẹ một phần, cảm được một phần. Nhẹ hai phần thì cảm được hai phần, nhẹ ba phần thì cảm được ba phần. Quý Vị phải buông xả, Quý Vị không buông xả, gia trì Quý Vị tự Quý Vị không cảm nhận được, tự Quý Vị có thể buông xả thì sự gia trì Quý Vị cảm nhận được.

Quý Vị đem thế duyên gạt bỏ, không còn để ở trong tâm. Tất cả thế duyên của thế gian, có rất tốt, rèn luyện chính mình, không có cũng rất tốt, một lòng niệm Phật, không có loại nào không tốt. Thuận cảnh rất tốt, không khởi tham luyến, đem tâm tham luyên buông xả.

Ác duyên cũng tốt, không sinh sân nhuế, không phải đều giúp đỡ Quý Vị nâng cao sao?

Người tốt có ân với chúng ta, người xấu cũng có ân với chúng ta, tất cả đều giúp chung ta nâng cao. Người tốt tôi đem công đức hồi hướng cho họ, chúc phúc họ.

Người ác chúng ta cũng đem công đức hồi hướng cho họ, vì sao vây?

Vì họ tạo tác ác nghiệp, tôi biết tương lai chắc chắn họ vào đường ác. Ba đường ác hi vọng họ ở trong ba đường ác chịu ít khổ, thường phải có tâm này, thì tương ưng với đạo, tương ưng với quy mạng.

Kinh này dạy quy mạng đảnh lễ, cũng là chí tâm. Chí này có thể dùng chữ chí trong Đại Thế Chí Bồ Tát, chân thành đến cùng cực. Phía sau thêm cúng dường, hiển bày tinh thành. Tinh là không tạp, thành là không giả dối.

Cúng dường cái gì?

Trong các cúng dường, pháp cúng dường tối thượng. Trong pháp cúng dường y giáo tu hành cúng dường là trên hết, hoàn toàn tương ứng với bổn nguyện của Chư Phật Bồ Tát.

Chư Phật Bồ Tát ứng hóa ở thế gian, họ cầu mong điều gì?

Cầu mong hết thảy chúng sanh khai ngộ, cầu mong hết thảy chúng sanh buông xả, cầu mong hết thảy chúng sanh niệm Phật, cầu sanh Tịnh Độ, viên thành Phật Đạo.

Chính là tâm nguyện của Chư Phật Bồ Tát, chúng ta dùng tài vật gì cúng dường, các Ngài cũng không cần, toàn là giả. Chúng ta thật làm thật tin, thật sự phát nguyện, thật sự niệm Phật cầu Vãng Sanh, Phật Bồ Tát không ai là không hoan hỷ, đây gọi là chân cúng dường.

***