Trong quaù khöù quan ñieåm
giaù trò laø hieáu, ñeã, trung,
tín, leã, nghóa, lieâm, sæ.
Hieän thôøi chaúng coøn nöõa.

tonsutrongdao.edu.vn

CÓ GIỚI LÀ HỌC PHẬT, CHẲNG CÓ GIỚI LÀ PHẬT HỌC

ĐỆ TỬ PHẬT DÙNG GIỚI ĐỊNH HUỆ TRANG NGHIÊM THÂN

ĐỆ TỬ PHẬT DÙNG GIỚI ĐỊNH HUỆ TRANG NGHIÊM THÂN

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

CẦN TU GIỚI ĐỊNH HUỆ, DIỆT TRỪ THAM SÂN SI

CẦN TU GIỚI ĐỊNH HUỆ, DIỆT TRỪ THAM SÂN SI

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

SIÊNG TU GIỚI ĐỊNH HUỆ, THAM SÂN SI LIỀN MẤT

SIÊNG TU GIỚI ĐỊNH HUỆ, THAM SÂN SI LIỀN MẤT

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

HỢP TÌNH, HỢP PHÁP, HỢP LÝ ĐÓ LÀ GIỚI HỌC

HỢP TÌNH, HỢP PHÁP, HỢP LÝ ĐÓ LÀ GIỚI HỌC

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

HỌC GIỚI LUẬT NHƯ THẾ NÀO?

HỌC GIỚI LUẬT NHƯ THẾ NÀO?

Giảng giải: Hòa Thượng Tuyên Hóa

ĐIỀU QUAN TRỌNG NHẤT CỦA ĐỆ TỬ PHẬT LÀ TRÌ GIỚI

ĐIỀU QUAN TRỌNG NHẤT CỦA ĐỆ TỬ PHẬT LÀ TRÌ GIỚI

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

TRÌ GIỚI LÀ GIỮ PHÉP, GIỮ QUY CỦ

TRÌ GIỚI LÀ GIỮ PHÉP, GIỮ QUY CỦ

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không