Trong quaù khöù quan ñieåm
giaù trò laø hieáu, ñeã, trung,
tín, leã, nghóa, lieâm, sæ.
Hieän thôøi chaúng coøn nöõa.

tonsutrongdao.edu.vn

CÓ GIỚI LÀ HỌC PHẬT, CHẲNG CÓ GIỚI LÀ PHẬT HỌC

THẦY LÀM ĐƯỢC VIỆC GÌ? TRÌ GIỚI, CHỊU KHỔ

THẦY LÀM ĐƯỢC VIỆC GÌ? TRÌ GIỚI, CHỊU KHỔ

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

CÓ GIỚI LÀ HỌC PHẬT, CHẲNG CÓ GIỚI LÀ PHẬT HỌC

CÓ GIỚI LÀ HỌC PHẬT, CHẲNG CÓ GIỚI LÀ PHẬT HỌC

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

NẾU PHẬT GIÁO ÐỒ KHÔNG TRÌ GIỚI TỨC LÀ MẠT PHÁP

NẾU PHẬT GIÁO ÐỒ KHÔNG TRÌ GIỚI TỨC LÀ MẠT PHÁP

Giảng giải: Hòa Thượng Tuyên Hóa

VẬN CHUYỂN CÀN KHÔN THỦ TRÌ GIỚI LUẬT

VẬN CHUYỂN CÀN KHÔN THỦ TRÌ GIỚI LUẬT

Giảng giải: Hòa Thượng Tuyên Hóa

NẾU PHẬT GIÁO ÐỒ KHÔNG TRÌ GIỚI TỨC LÀ MẠT PHÁP

NẾU PHẬT GIÁO ÐỒ KHÔNG TRÌ GIỚI TỨC LÀ MẠT PHÁP

Giảng giải: Hòa Thượng Tuyên Hóa