Trong quaù khöù quan ñieåm
giaù trò laø hieáu, ñeã, trung,
tín, leã, nghóa, lieâm, sæ.
Hieän thôøi chaúng coøn nöõa.

tonsutrongdao.edu.vn

CÓ GIỚI LÀ HỌC PHẬT, CHẲNG CÓ GIỚI LÀ PHẬT HỌC

TRUYỀN THỌ TAM QUY NGŨ GIỚI NĂM 2006

TRUYỀN THỌ TAM QUY NGŨ GIỚI NĂM 2006

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

PHẬT PHÁP SUY Ở CHỖ NÀO? CHẲNG CÓ GIỚI LUẬT!

PHẬT PHÁP SUY Ở CHỖ NÀO? CHẲNG CÓ GIỚI LUẬT!

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

TAM QUY NGŨ GIỚI

TAM QUY NGŨ GIỚI

Giảng giải: Đại Sư Ấn Quang