Trong quaù khöù quan ñieåm
giaù trò laø hieáu, ñeã, trung,
tín, leã, nghóa, lieâm, sæ.
Hieän thôøi chaúng coøn nöõa.

tonsutrongdao.edu.vn

❀ CON NGƯỜI KHÔNG CÓ THÀNH KÍNH, SỰ NGHIỆP CÀNG LỚN, CÓ THỂ PHẠM SAI LẦM CÀNG NHIỀU

CON NGƯỜI KHÔNG CÓ THÀNH KÍNH,

SỰ NGHIỆP CÀNG LỚN, CÓ THỂ

PHẠM SAI LẦM CÀNG NHIỀU

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
 

Nên đối với việc giáo dục đời sau, người xưa xem nó là đại sự lớn nhất của đời người, chính là dạy tốt con cái, ngoài ra đều được xếp vào hàng thứ yếu.

Việc đại sự thứ nhất là dạy tốt con cái, tương lai nó có năng lực kế thừa gia đạo, kế thừa gia học, kế thừa gia nghiệp. Có câu vinh tông diệu tổ, nở mặt nở mày, đời này hưng thịnh hơn đời trước, hoàn toàn dựa vào hai chữ thành kính này.

Chúng ta làm người, làm người một đời có thể thành công. Người không học Phật tương lai được sanh thiên, họ đi làm Thiên Thần. Người học Phật nhất định Minh Tâm Kiến Tánh, chắc chắn thành Phật tác tổ, như vậy là thành công. Con người không có thành kính, sự nghiệp càng lớn, có thể phạm sai lầm càng nhiều. Quả báo đa phần ở trong Tam Đồ, như vậy là sai, hoàn toàn sai.

Dùng tâm thành kính đi lễ Phật. Lễ Phật luôn phải đem một chút lễ Phật, như tình người vậy. Đối với Phật cung kính cũng phải tặng một chút lễ vật.

Quý vị xem phụng hiến chủng chủng trân bảo vi diệu thù thắng cúng phẩm, cúng phẩm chính là lễ vật, những lễ vật này của họ từ đâu mà có?

Là trí tuệ đức hạnh thần thông của họ tự nhiên biến hiện ra, đây là chân thật dâng lên, chứ không phải lấy từ bên ngoài đến. Đem bên ngoài đến là giả, như vậy không phải là cung kính.

Cho nên chúng ta tặng lễ vật cho người, vật gì là cung kính nhất?

Tặng đặc sản của địa phương là cung kính nhất.

Ra bên ngoài mua đồ tặng người khác là đại bất kính, biểu thị điều gì?

Ở đây không có gì cả nên mua từ bên ngoài vào, điều này cần nên biết. Dù không dễ nhìn vẫn là đặc sản của địa phương tôi, đây là tượng trưng cho sự thành kính.

***