Trong quaù khöù quan ñieåm
giaù trò laø hieáu, ñeã, trung,
tín, leã, nghóa, lieâm, sæ.
Hieän thôøi chaúng coøn nöõa.

tonsutrongdao.edu.vn

CƯ SĨ TỀ TỐ BÌNH KỂ CHUYỆN QUẢ BÁO SÁT SINH Ở ĐÔNG THIÊN MỤC SƠN

0