Trong quaù khöù quan ñieåm
giaù trò laø hieáu, ñeã, trung,
tín, leã, nghóa, lieâm, sæ.
Hieän thôøi chaúng coøn nöõa.

tonsutrongdao.edu.vn

ĐÂY KHÔNG PHẢI LÀ BỒ ĐỀ BÌNH THƯỜNG, MÀ LÀ VÔ THƯỢNG BỒ ĐỀ

0