Trong quaù khöù quan ñieåm
giaù trò laø hieáu, ñeã, trung,
tín, leã, nghóa, lieâm, sæ.
Hieän thôøi chaúng coøn nöõa.

tonsutrongdao.edu.vn

ĐÂY LÀ THIỆN PHÁP, KHÔNG NHỮNG LÀ ​​​​​​​THIỆN PHÁP MÀ LÀ ĐẠI THIỆN PHÁP

ĐÂY LÀ THIỆN PHÁP, KHÔNG NHỮNG

 LÀ THIỆN PHÁP MÀ LÀ ĐẠI THIỆN PHÁP

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không
 

Ngày nay, sở dĩ Phật Pháp bị suy yếu không phải suy tại pháp mà suy tại những đệ tử Phật của chúng ta chưa thể y giáo phụng hành, suy ngay ở chỗ này. Điều đầu tiên mà Bồ Tát Phổ Hiền dạy chúng ta nhưng chúng ta chưa làm được là Lễ Kính Chư Phật.

Cổ Nhân gọi là thính kỳ ngôn nhi quán kỳ hành, nói nghe rất hay, mà làm thì không giống như điều chúng ta đã nói.

Đây chính là xen tạp bất thiện. Phật Độ tất cả chúng sanh, giáo hóa chúng sanh bắt đầu làm từ bản thân. Chúng ta học Phật, điều quan trọng nhất cũng phải bắt đầu làm từ bản thân.

Thử hỏi, khi chúng ta bước vào giáo đường Cơ Đốc, nhìn thấy tượng chúa Jesus ta có lạy Ngài không?

Bước vào Ấn Độ Giáo, nhìn thấy Ấn Độ Giáo cúng Đại Phạm Thiên Vương là cúng tượng thần, chúng ta có lạy họ hay không?

Nếu không có thì lời nói đó cũng như không.

Lễ Kính Chư Phật, Chư Phật là ai vậy?

Là Phật quá khứ, Phật hiện tại, Phật vị lai. Tất cả chúng sanh đều là Phật vị lai, tất cả Thần Thánh ở trong những Tôn Giáo khác nhau đều là Phật vị lai, cũng có thể là do Phật quá khứ, Phật hiện tại ứng hóa ra.

Chúng ta không biết, chúng ta chưa làm được lễ kính này. Chúng ta hành lễ đối với họ không phải dùng nghi lễ của Phật Giáo mà nhập gia tùy tục.

Tín đồ Tôn Giáo đó, họ dùng lễ tiết như thế nào để tỏ lòng tôn kính giáo chủ của họ, chúng ta phải học tập, chỉ có nói suông thì không được, nhất định phải nhập gia tùy tục. Điều này là ở trên hình thức, nội tâm dứt khoát cũng phải cung kính bình đẳng. Trong giáo học thế xuất thế gian, khóa trình đứng đầu chính là kính.

Các đồng tu đều có trên tay quyển Lễ Ký Thanh Hoa Lục rồi, câu đầu tiên là Khúc Lễ viết, vô bất kính. Mười nguyện Phổ Hiền điều đầu tiên là Lễ Kính Chư Phật.

Bắt đầu học từ đâu vậy?

Sự giao thiệp giữa người với người, sự giao thiệp giữa người với mọi vật chính là kính. Một điều này chưa làm được thì những điều khác đều là khoác lác. Cho nên, chúng ta nhất định phải nhớ kỹ, nhất định phải nghiêm túc mà học tập. Đây là thiện pháp, không những là thiện pháp mà là đại thiện pháp.

***