Trong quaù khöù quan ñieåm
giaù trò laø hieáu, ñeã, trung,
tín, leã, nghóa, lieâm, sæ.
Hieän thôøi chaúng coøn nöõa.

tonsutrongdao.edu.vn

ĐẾN THẾ GIỚI CỰC LẠC RẤT DỄ THÀNH PHẬT, HOÀN CẢNH TU HỌC NHƯ THẾ KHÔNG TÌM ĐÂU RA Ở MƯỜI PHƯƠNG THẾ GIỚI

0