Trong quaù khöù quan ñieåm
giaù trò laø hieáu, ñeã, trung,
tín, leã, nghóa, lieâm, sæ.
Hieän thôøi chaúng coøn nöõa.

tonsutrongdao.edu.vn

❃ TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO KHÔNG PHẢI TRÊN HÌNH THỨC

❃ TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO KHÔNG PHẢI TRÊN HÌNH THỨC

❃ TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO KHÔNG PHẢI TRÊN HÌNH THỨC

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

❃ CHA MẸ DẠY CHÚNG TÔI TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO

❃ CHA MẸ DẠY CHÚNG TÔI TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

❃ VÌ HIẾU THÂN TÔN SƯ LÀ TÁNH ĐỨC

❃ VÌ HIẾU THÂN TÔN SƯ LÀ TÁNH ĐỨC

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không