Trong quaù khöù quan ñieåm
giaù trò laø hieáu, ñeã, trung,
tín, leã, nghóa, lieâm, sæ.
Hieän thôøi chaúng coøn nöõa.

tonsutrongdao.edu.vn

❀ TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO KHÔNG PHẢI TRÊN HÌNH THỨC

❀ CHÍNH MÌNH THẬT LÀM TẤM GƯƠNG, LÀM MÔ PHẠM

❀ CHÍNH MÌNH THẬT LÀM TẤM GƯƠNG, LÀM MÔ PHẠM

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

❀ QUÝ VỊ PHẢI THẬT LÀM MỚI ĐƯỢC

❀ QUÝ VỊ PHẢI THẬT LÀM MỚI ĐƯỢC

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không