Trong quaù khöù quan ñieåm
giaù trò laø hieáu, ñeã, trung,
tín, leã, nghóa, lieâm, sæ.
Hieän thôøi chaúng coøn nöõa.

tonsutrongdao.edu.vn

ĐÔ NHIẾP LỤC CĂN NGHĨA LÀ BUÔNG BỎ VẠN DUYÊN

0