Trong quaù khöù quan ñieåm
giaù trò laø hieáu, ñeã, trung,
tín, leã, nghóa, lieâm, sæ.
Hieän thôøi chaúng coøn nöõa.

tonsutrongdao.edu.vn

KHỞI TÂM ĐỘNG NIỆM THUẦN TỊNH, THUẦN THIỆN

ĐẮC TAM MUỘI CHÍNH LÀ   ĐẮC TÂM THANH TỊNH

ĐẮC TAM MUỘI CHÍNH LÀ ĐẮC TÂM THANH TỊNH

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

LÀM THẾ NÀO TU TÂM THANH TỊNH?

LÀM THẾ NÀO TU TÂM THANH TỊNH?

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

TÂM THANH TỊNH KHỞI LÊN TÁC DỤNG CHÍNH LÀ TRÍ TUỆ

TÂM THANH TỊNH KHỞI LÊN TÁC DỤNG CHÍNH LÀ TRÍ TUỆ

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

TÂM THANH TỊNH SẼ SINH NHÂN, NGHĨA, LỄ, TRÍ, TÍN

TÂM THANH TỊNH SẼ SINH NHÂN, NGHĨA, LỄ, TRÍ, TÍN

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không