Trong quaù khöù quan ñieåm
giaù trò laø hieáu, ñeã, trung,
tín, leã, nghóa, lieâm, sæ.
Hieän thôøi chaúng coøn nöõa.

tonsutrongdao.edu.vn

ĐƯỜNG LỐI TU HÀNH VỚI CÁC ĐỒNG TU TỊNH ĐỘ HIỆN NAY

0