Trong quaù khöù quan ñieåm
giaù trò laø hieáu, ñeã, trung,
tín, leã, nghóa, lieâm, sæ.
Hieän thôøi chaúng coøn nöõa.

tonsutrongdao.edu.vn

GẶP PHẢI TAI NẠN NGHIÊM TRỌNG, VÀO LÚC NÀY CÓ THỂ NIỆM NAM MÔ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT ĐỀU CÓ THỂ ĐƯỢC GIẢI THOÁT

GẶP PHẢI TAI NẠN NGHIÊM TRỌNG,

VÀO LÚC NÀY CÓ THỂ NIỆM

NAM MÔ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

ĐỀU CÓ THỂ ĐƯỢC GIẢI THOÁT

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không
 

Trong đại thừa giáo còn có loại bố thí thứ ba là bố thí vô uý.

Chúng ta đọc Phổ Môn Phẩm, trên Kinh đều nói Bồ Tát Quán Thế Âm là bậc bố thí vô uý, trong Bồ Tát, Ngài là vị bố thí vô uý cứu cánh nhất viên mãn nhất, Ngài cứu khổ cứu nạn.

Ngay trên Kinh Vô Lượng Thọ đều nói với chúng ta, chúng ta học Phật, đặc biệt là đồng tu tu Tịnh Độ, gặp phải tai nạn nghiêm trọng, vào lúc này có thể một lòng niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, đều có thể được giải thoát, đó là Thế Tôn ở trong Kinh Giáo dạy cho chúng ta.

Vậy chúng ta hiện tại, ở vào xã hội trước mắt, chân thật là có rất nhiều tai nạn, nhất là từ trên mạng, từ phát thanh viên truyền hình truyền đến, hiện tại ôn dịch cảm cúm phổ biến.

Những ôn dịch này đều rất là nghiêm trọng, tổ chức y tế thế giới đã đưa ra cảnh báo, nói loại bệnh độc này hiện tại vẫn chưa có vacxin trị liệu, người bị loại bệnh này xác xuất tử vong rất cao, cho nên họ rất sợ bạo phát quy mô lớn, trở thành tai nạn toàn cầu, tai nạn lớn, hy vọng mọi người thận trọng đề phòng. 

Vậy người học Phật chúng ta, phương pháp đề phòng tốt nhất chính là niệm Phật. Chúng ta phải có lòng tin đối với Phật, đoạn tất cả ác, tu tất cả thiện, thường trụ ở nơi tâm thanh tịnh liền sẽ không cảm nhiễm, cho dù cảm nhiễm cũng không có chút lo sợ nào, niệm A Di Đà Phật, hoặc niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, tôi nghĩ hai ba ngày thì khỏi, không việc gì, không nên lo sợ.

Kỳ thật tôi cũng thường hay nói, rất nhiều người bệnh đau chết thật đáng thương, không phải bệnh làm cho họ chết, do họ sợ mà chết.

***