Trong quaù khöù quan ñieåm
giaù trò laø hieáu, ñeã, trung,
tín, leã, nghóa, lieâm, sæ.
Hieän thôøi chaúng coøn nöõa.

tonsutrongdao.edu.vn

GIÁO DỤC VỀ NHÂN QUẢ CỦA PHẬT GIÁO, NHO GIÁO, ĐẠO GIÁO