Trong quaù khöù quan ñieåm
giaù trò laø hieáu, ñeã, trung,
tín, leã, nghóa, lieâm, sæ.
Hieän thôøi chaúng coøn nöõa.

tonsutrongdao.edu.vn

GIỎI ĐẾN CỠ NÀO CŨNG KHÔNG THỂ VÃNG SANH, VÌ KHÔNG ĐỦ TÍN NGUYỆN, KHÔNG CHỊU PHÁT TÂM BỒ ĐỀ

0