Trong quaù khöù quan ñieåm
giaù trò laø hieáu, ñeã, trung,
tín, leã, nghóa, lieâm, sæ.
Hieän thôøi chaúng coøn nöõa.

tonsutrongdao.edu.vn

GIỚI THIỆU KHUYÊN PHÁT BỒ ĐỀ TÂM VĂN CỦA ĐẠI SƯ THẬT HIỀN

0